Informator

 

INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DOTYCZĄCY SPRAW ZWIĄZANYCH BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

 

1.Szkolenia BHP ( wstępne i okresowe)

Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r:

 

Nie można dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
• pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie w czasie pracy i na swój koszt,
• pracodawca jest zobowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bhp dotyczącymi