Przegląd, legalizacja gaśnic

Przeglądy techniczne, legalizacja, konserwacja i naprawa gaśnic, gaśnic przewoźnych oraz agregatów 

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. Nr 80 z 2006r., poz. 563 )§ 3.

2. Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi.

 1. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa w ust. 2, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zakres wykonywanych czynności:

Przegląd – zespół czynności wykonywanych w celu potwierdzenia sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
 • dla gaśnic o pojemności zbiornika o pojemności powyżej 6 dm3 sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
 • sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
 • sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
 • naklejenie kontrolki z datą następnego badania.

Naprawa – zespół działań mających na celu przywrócenie pełnej sprawności gaśnicy lub agregatu gaśniczego, w tym m.in.:

 • sprawdzenie stanu technicznego wszystkich części i w wypadku zużycia wymianę (uszczelki, prądownice, węże),
 • napełnienie środkiem gaśniczym lub jego wymianę,
 • wymiana lub napełnienie naboi i butli z czynnikiem napędowym (w razie potrzeby),
 •  w razie potrzeby malowanie zbiornika, wymianę oznakowania,
 •   naklejenie kontrolki z datą naprawy i następnego przeglądu.

Przeglądy wykonujemy u klienta - dojazd (obszar działania – teren całego kraju) oraz w naszym punkcie serwisowym w okolicach Nowego Sącza

ADRES:  BHP ŚWIERAD, Trzycierz 79, 33-322 KORZENNA